Dr Slađana Šobajić je redovni profesor na Katedri za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Slađana Šobajić je magistrirala 1991. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorat je odbranila 1996. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, za koji je dobila nagradu Galenike za najbolju doktorsku disertaciju.

Na Katedri za bromatologiju dr Slađana Šobajić učestvuje u realizaciji nastave na integrisanim akademskim studijama na oba smera u okviru predmeta Bromatologija, Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica 1 i 2 i Dijetetika, i u okviru poslediplomskih studija – akademskih specijalističkih studija, zdravstvene specijalizacije i doktorskih studija.

Od 1996. godine dr Slađana Šobajić učestvuje u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja Republike Srbije. Koautor je 132 naučna i stručna rada, od čega 26 radova u časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom i 35 radova u nacionalnim časopisima. Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika. Član je Etčkog komitet za klinička ispitivanja, član Saveta fakulteta i član Komisije za doktorske studije.

Dr Slađana Šobajić je predsednik Društva za ishranu Srbije od 2008. godine.

Istraživački interes dr Šobajić je u oblastima hemije hrane i dijetetskih proizvoda; fizioloških, biohemijskih, zdravstvenih efekata sastojaka hrane; procene unosa nutrimenata, aditiva i kontaminanata, u lipidologiji.